ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Rechten en plichten van Pet Au Pair

1.1 De hond(en) wordt/worden door Pet Au Pair op het afgesproken adres opgehaald en teruggebracht.

1.2 Pet Au Pair is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).

1.3 Pet Au Pair gaat op een diervriendelijk verantwoorde manier met de huisdieren om.

1.4 De hond dient een penning met contactgegevens van de eigenaar te dragen voor het geval er tijdens het uitlaten een hond zou weglopen. Indien dit gebeurt, zal Pet Au Pair alles in het werk stellen om de hond(en) terug te vinden, echter zonder daarvoor verantwoordelijk te kunnen gesteld worden.

1.5 Pet Au Pair houdt de opdrachtgever op de hoogte van afwijkend gedrag en gezondheid van het dier.

1.6 Ingeval de opdrachtgever een huissleutel overhandigt aan Pet Au Pair, nodig voor het uitvoeren van de opdracht, verbindt Pet Au Pair er zich toe de sleutel zorgvuldig in bewaring te nemen, niet te voorzien van adresgegevens, niet te dupliceren, enkel te gebruiken voor het uitvoeren van de overeengekomen opdracht en op vraag van de opdrachtgever of bij beëindiging van de opdracht de sleutel onmiddellijk terug te geven. Bij verlies of diefstal van de sleutel zal Pet Au Pair de opdrachtgever zo snel mogelijk verwittigen zonder daarbij echter aansprakelijk kunnen gesteld te worden voor eventuele schade als gevolg daarvan.

1.7 Pet Au air behoudt zich het recht om de opdracht te annuleren in geval van zeer slechte weersomstandigheden zoals hevige regen, sneeuw, ijs en storm.

1.8 Pet Au Pair behoudt zich het recht om de hond(en) te weigeren indien zij van mening is dat deze hond(en) een probleem of gevaar kan/kunnen zijn voor andere honden of personen en daardoor ongeschikt is/zijn voor het uitlaten.

1.9 Pet Au Pair behoudt zich het recht om bij reden van overmacht af te zien van de opdracht. Pet Au Pair geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke onvoorziene omstandigheid.

1.10 Pet Au Pair behoudt zich het recht om de opdrachten tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. Pet Au Pair dient vakanties minimaal twee weken vooraf mee te delen aan opdrachtgevers.

1.11 Pet Au Pair heeft ten allen tijde het recht tot opzegging van een overeenkomst.

2. Verzorging en diensten

2.1 Inbegrepen bij de prijs van het oppassen zijn: eerste kennismakingsgesprek, een sleutellabel, verzorgen van uw huisdier, schoonmaken kattenbak, toedienen eventuele medicatie, opruimen “ongelukjes”, planten verzorgen, brievenbus leegmaken

2.2 Pet Au Pair verzorgt uw dieren naar uw wensen zoals aangegeven, tijdens het kennismakingsgesprek bij u thuis.

2.3 Wanneer in het belang van de gezondheid van uw huisdier het nodig mocht zijn om eventuele aanpassingen te doen aan het voer zal Pet Au Pair dit doen. Eventueel gemaakte kosten worden dan aan u doorberekend.

2.4 Pet Au Pair zal bij ziekte of vermoeden op ziekte van uw huisdier de dierenarts bezoeken, eventuele hieruit voortvloeiende kosten zullen bij eigenaar in rekening worden gebracht. U wordt hiervan op de hoogte gesteld tenzij anders aangegeven. In levensbedreigende situaties zal Pet Au Pair eerst handelen, daarna pas contact met u op te nemen.

2.5 In geval van afwezigheid van uw eigen dierenarts zal Pet Au Pair een bezoek brengen aan een andere dan uw eigen dierenarts.

3. Verplichtingen eigenaar

3.1 Wanneer de eigenaar toestemming geeft om de kat naar buiten te laten gaan, doormiddel van kattenluik of tijdens de dagelijkse bezoek van Pet Au Pair, dient de kat voorzien te zijn van een chip. Het chipnummer moet in het dierenpaspoort staan.

3.2 De eigenaar dient te zorgen dat het huis toegankelijk is voor Pet Au Pair en dat toegangsdeur, sleutel en slot goed functioneren

3.3 De eigenaar dient te zorgen dat Pet Au Pair in bezit komt van de huissleutel, tijdens het kennismakingsgesprek of het mag ook in een envelop in de brievenbus gedeponeerd worden (minstens 2 dagen voor de oppasperiode van start gaat). Indien de sleutel in brievenbus wordt gedeponeerd, moet er een naam van uw dier op staat, zodat er geen verwarring ontstaat bij welk adres deze hoort.

3.4 De eigenaar dient een contactpersoon aan te wijzen in geval van nood.

3.5 De eigenaar dient te zorgen dat alle noodzakelijke middelen aanwezig zijn en binnen handbereik/ in het zicht zijn voor de verzorging van uw huisdier. Wanneer deze middelen niet aanwezig zijn zal Pet Au Pair deze naar eigen inzicht en zonder overleg aanschaffen waarbij de kosten voor de eigenaar zijn. Onder noodzakelijke middelen wordt verstaan: voldoende eten/drinken, kattenzand en schepje en/of boterhamzakje, voldoende medicatie, een blikopener, schaar en kam en/of borstel, stofzuiger/veger en blik, vuilniszakken, keukenpapier en/of andere schoonmaakdoekjes. Alle andere middelen noodzakelijk voor een goede verzorging van uw huisdier. De gegevens van contactpersoon, dierenarts, paspoort of andere gegevens van uw huisdier.

3.6 Eigenaar dient Pet Au Pair te voorzien van volledige informatie nodig voor een goede verzorging van uw huisdier. Eventuele logés, werklieden en andere sleutelhouders dienen op de hoogte te zijn van de oppasperiode en afspraken die u met Pet Au Pair maakt.

3.7 De eigenaar dient Pet Au Pair te berichten bij thuiskomst, via mail of sms.

3.8 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de huisdieren alle verplichte inentingen gekregen heeft/hebben namelijk de gewone jaarlijkse cocktail (kattenziekte, hondenziekte, rattenziekte en besmettelijke hepatitis) en kennelhoest.

3.9 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de huisdieren preventief behandeld wordt/worden tegen vlooien, wormen en teken.

3.10 Indien de huisdieren ziek of loops zijn, zal de opdrachtgever dit melden vóór het uitvoeren van de opdracht.

3.11 De opdrachtgever zal bij het kennismakingsgesprek vermelden of de huisdieren al dan niet ooit agressief gedrag vertoond hebben naar mensen en/of andere dieren. Indien dit zo is heeft Pet Au Pair het recht de hond(en) te weigeren.

3.12 De opdrachtgever zal het contract volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen. Bij het vermelden van onvolledige of foutieve informatie, is de opdrachtgever aansprakelijk jegens Pet Au Pair voor alle daaruit voortvloeiende schade.

3.13 De opdrachtgever machtigt Pet Au Pair om – enkel in geval van hoogdringendheid en indien de opdrachtgever niet bereikbaar is binnen de daarvoor nodige tijd – in geval dat het dier dringend medische verzorging nodig heeft door ongeval, ziekte, letsel, e.d. , op kosten van de opdrachtgever de in de overeenkomst vermelde dierenarts en bij niet beschikbaarheid van deze laatste, eender welke andere dierenarts te consulteren, die alle nodige medische handelingen mag verrichten.

3.14 De opdrachtgever heeft een familiale verzekering waarbij de huisdieren meeverzekerd.

3.15 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) op het afgesproken adres aanwezig is/zijn. Indien de hond(en) niet aanwezig is/zijn worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht.

4. Tarieven

4.1 Tarieven worden besproken tijdens het eerste contacten zijn tevens te vinden op de website van Pet Au Pair.

4.2 Het totale bedrag moet minstens 7 dagen voor de oppasservice begint op de bankrekening.

4.3 Alle weergegeven tarieven zijn excl. eten, drinken, medicatie en verzorgingsproducten en kosten voor dierenarts en trimsalon.

4.4 Korting vanaf een 2de hond op hetzelfde adres: – €2.

4.5 De vergoeding voor het uitvoeren van de opdracht door wordt duidelijk vermeld en de opdrachtgever gaat akkoord door ondertekening van het contract. Vanaf dan is er geen betwisting over de prijs meer mogelijk. De vergoeding dient door de opdrachtgever aan Pet Au Pair betaald te worden vóór aanvang van de opdracht. Indien de betaling niet ontvangen werd bij aanvang van de opdracht, zal deze niet uitgevoerd worden.

4.6 Extra kosten die niet omschreven werden in de prijsofferte, dienen door de opdrachtgever binnen de 8 dagen voldaan te worden.

5. Aansprakelijkheidsstelling

5.1. Pet Au Pair heeft een beroepsaansprakelijke verzekering voor het geval de huisdieren van de opdrachtgever schade zou/zouden aanrichten aan derden terwijl hij onder toezicht staat van Pet Au Pair.

5.2. Pet Au Pair is niet aansprakelijk voor schade aan de huisdieren zonder enige opzet aangebracht door Pet Au Pair.

5.3. Pet Au Pair is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan uw woning tijdens uw afwezigheid met uitzondering van door Pet Au Pair zelf direct aangebrachte schade.

5.4. Eventueel gemaakte kosten als gevolg van, bij Pet Au Pair opgelopen ziektes, verwondingen, aandoeningen of het overlijden van de hond, zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

5.5. Indien de aansprakelijkheid van Pet Au Pair voor schade van de opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade.

5.6. Pet Au Pair is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht.

5.7. Pet Au Pair is niet aansprakelijk voor schade aan de woning of de inboedel van de opdrachtgever ten gevolge van een vuile of natte hond.

5.8 De eigenaar is ten alle tijden zelf aansprakelijk voor zijn huis(dieren).

5.9 Pet Au Pair is niet aansprakelijk voor ziekte, een ongeluk en/of overlijden van uw huisdier.

5.10 Pet Au Pair is niet aansprakelijk voor weggelopen huisdieren die buiten mogen zijn tijdens uw afwezigheid.

5.11 Pet Au Pair is niet aansprakelijk voor besmetting van uw huisdier met vlooien en/of wormen of andere ziektes.

5.12 Pet Au Pair behoudt zich het recht voor klanten te weigeren.

5.13 Pet Au Pair behoudt zich ten allen tijde het recht om de algemene voorwaarden en de tarieven te wijzigen. De opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en tarieven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

5.14 De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijde geraadpleegd worden via de website.

5.15 Op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

6. Betalingswijze

6.1 Contant betalen tijdens het kennismakingsgesprek of bij het geven van de huissleutel.

6.2 Betalen op de bankrekening van met vermelding van de naam van het huisdier. Het totale bedrag moet minstens 7 dagen voor de oppasperiode begint op de bankrekening van Pet Au Pair voldaan zijn. Wanneer het totale bedrag 7 dagen voor het begin van de oppasperiode niet voldaan is, mag Pet Au Pair deze oppasservice weigeren.

7. Annuleren, tussentijds stopzetten

7.1 Bij annulering door de opdrachtgever van een gereserveerde service (oppas aan huis) zullen annuleringskosten in rekening worden gebracht als volgt: • Annulering binnen 1 maand tot 2 weken voor het ingaan van de services conform de aangegane overeenkomst: 50% van de overeengekomen prijs • Annulering binnen 2weken voor het ingaan van de services conform de aangegane overeenkomst: 100% van de overeengekomen prijs.

7.2 Bij annulering door de consument voor de service hondenuitlaat dient deze bij verhindering tenminste vierentwintig uur van tevoren telefonisch of per e-mail af te melden. Afmeldingen korter dan vierentwintig uur worden volgens normaal tarief doorberekend.